Privacyverklaring

Amaris Zorggroep vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van u en/of familieleden of anderen die u vertegenwoordigen. Hieronder beschrijven we in het kort hoe wij dit doen. Naast deze privacyverklaring is er bij Amaris Zorggroep een privacyreglement aanwezig waarin regels staan over hoe wij omgaan met de gegevens die wij verwerken. Het privacyreglement staat op onze website www.amaris.nl en is opvraagbaar bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@amaris.nl

 

1. Doel en grondslag

Amaris Zorggroep verwerkt als organisatie die zorg en diensten verleent de persoonsgegevens om de gewenste zorg en ondersteuning uit te voeren conform de geldende zorgwetgeving en gerelateerde overeenkomsten.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens inclusief gezondheidsgegevens bij Amaris Zorggroep wordt geboden door bepalingen in de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als wij als zorgaanbieder de gegevens van u gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet uzelf, uw gemachtigde of de wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming geven. Die toestemming is bijvoorbeeld nodig als de gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt anoniem zijn gemaakt.

 

2. Dossier en gegevensverwerking

Om verantwoorde zorg te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften moet Amaris Zorggroep een (elektronisch) cliëntdossier bijhouden. Dit dossier bevat persoonsgegevens over u als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en -plaats, hoe u bereikbaar bent, namen en bereikbaarheidsgegevens van wettelijk vertegenwoordigers, het Burgerservicenummer, gegevens over de gezondheid en afgesproken zorg en ondersteuning van u en/of uw kind, een weergave van de gesprekken met u en datgene wat van u in kopie is ontvangen.

Informatie in dossiers wordt alleen gedeeld door medewerkers van Amaris Zorggroep die met de begeleiding van u te maken hebben. De bescherming van elektronische cliëntdossiers is ook onderhevig aan de Europese wetgeving (de AVG). Deze noodzakelijke gegevensverwerkingen zijn onderdeel van de werkwijze van ons als zorgaanbieder.

 

3. Persoonsgegevens delen

Amaris Zorggroep mag als zorgaanbieder de persoonsgegevens van cliënten verwerken, waaronder begrepen gezondheidsgegevens. Dit om de gewenste zorg en ondersteuning uit te voeren conform de geldende zorgwetgeving en gerelateerde overeenkomsten.

De wettelijke grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens en het Burgerservicenummer door Amaris Zorggroep aan andere instellingen zoals gemeente, het Centraal Administratiekantoor (CAK), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de toezichthoudende ambtenaren, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en de zorgverzekeraar wordt geboden door wettelijke bepalingen. Het betreft hier geen gezondheidsgegevens. Gezondheidsgegevens (die in het dossier staan) worden alleen verstrekt wanneer u daarvoor eerst ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven.

 

4. Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen, zorgt Amaris Zorggroep ervoor dat de persoonsgegevens van u goed beveiligd zijn.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de Meldplicht datalekken.

 

5. Bewaartermijnen

De gegevens in het dossier van u worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

    • Medische gegevens blijven vijftien jaar bewaard. Als dat noodzakelijk is voor een goede zorgverlening worden de gegevens nog langer bewaard.
    • Conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het tijdstip van ontvangst of vervaardiging of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met een zorgvuldige uitvoering van taken op grond van deze wet.

 

6. Wat zijn uw rechten?

1. Recht van inzage en afschrift 

U heeft het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt (in het dossier) in te zien.

Als u het dossier in wilt zien, dan kunt u contact opnemen met Amaris Zorggroep. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze informatie. Amaris Zorggroep laat u het dossier zo spoedig mogelijk na het verzoek inzien. Uitzondering is dat dit niet ten koste mag gaan van de privacybelangen van een ander.

 2. Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)

De gegevens in het dossier van u horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist, onvolledig of achterhaald zijn, kunt u Amaris Zorggroep vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. Amaris Zorggroep kan ook een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toevoegen.

Vindt u dat de gegevens niet kloppen of niet van belang zijn? Dan kunt u Amaris Zorggroep vragen (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. U hoort zo spoedig mogelijk of aan uw verzoek wordt voldaan.

3. Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)

U kunt de organisatie vragen de medische gegevens (of een gedeelte daarvan) in het dossier van u te laten wissen. Amaris Zorggroep moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de voortzetting van de zorg, uitvoering van de overeenkomst of voor iemand anders dan uzelf. Het wissen van gegevens kan ook niet als een wettelijke bepaling dat verbiedt.

4. Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)

Verhuist u naar een andere zorgaanbieder? Dan kunt u verzoeken het elektronische dossier van u te laten overdragen aan een nieuwe zorgaanbieder. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door Amaris Zorggroep.

Dit recht geldt niet voor elektronische gegevens die een cliënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behandelplannen, begeleidingsplannen, conclusies en/of diagnoses die Amaris Zorggroep heeft vastgesteld. Het betreft wel de elektronische gegevens die de cliënt zelf actief en bewust heeft aangeleverd.

5. Een bezwaar of verzoek indienen

Als u een bezwaar wil maken tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met:

 

Amaris Zorggroep

Mw. H. Groenenberg, Functionaris Gegevensbescherming

Telefoon:       085 0213061

E-mail:           privacy@amaris.nl

 

 

Wilt u een beroep kunt doen op bovengenoemde rechten? Dan kunt u het Formulier persoonsgegevens betrokkenen invullen en naar ons opsturen.

Wilt u meer weten over Amaris en uw privacy? Lees dan het volledige privacyregelement

 

 

Augustus 2018

-----------------------------

Deel deze pagina
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.